Hoppa till huvudinnehåll

Spårvagnar är miljövänliga

Spårvagnar är miljövänliga

Att spårvagnar drivs med elektricitet innebär att det inte sker några utsläpp av skadliga avgaser i gatumiljön. Dessutom attraherar spårtrafik bilister, vilket bidrar till att minska de totala utsläppen av koldioxid.

Elkraft som används för att driva spårvagnar kan alstras på många olika sätt. Det bästa är att utnyttja förnybart bränsle. Även om elkraften genereras genom förbränning av olja eller kol är det ändå bättre att processen sker på en enda plats, där förbränningen kan ske effektivare, istället för, som vid dieselbussdrift, att varje enskilt fordon förbränner olja. Eftersom elkraften tillförs successivt via en kontaktledning behöver inte spårvagnarna ha energiförråd ombord, varken tankar, behållare eller tunga batterier. Utrymmet kan istället erbjudas passagerare.

Energieffektivt

Elektrisk drift är mycket energieffektiv, tack vare den höga verkningsgraden hos elektriska motorer. Spårtrafik som använder stålhjul mot stålräls har också lägre rullmotstånd jämfört med fordon som rullar på gummihjul. Förbrukningen för dieselbuss är 0,060 kWh per platskilometer, medan spårvagn endast använder 0,017 kWh per platskilometer. Spårvagnar är miljövänliga

När moderna spårvagnar bromsar återmatar de elkraft, som andra spårvagnar kan utnyttja. Beroende på konstruktion av likriktarstationer kan återmatning också ske till det allmänna elnätet. På senare tid har utveckling skett av effektiva energilagringssystem, så kallade superkondensatorer. Bromsenergi som lagrats i sådana kan användas vid start från nästa hållplats. Därmed minskar spårvagnens energiförbrukning med i genomsnitt 25 procent. Det är särskilt fördelaktig för fordon i stadstrafik, med täta starter och uppehåll. Med superkondensatorer finns också möjlighet att köra spårvagnen cirka 400 meter utan elkraft från kontaktledning.

Moderna spårvagnar är tysta

Normalt går moderna spårvagnar tyst. Särskilt dämpande är att lägga spåren i gräsmatta, vilket sänker ljudutstrålningen med cirka 5 dB(A). Som bonus blir det också mer grönt i staden. Däremot kan buller och vibrationer, som kurvgnissel i skarpa kurvor, vara ett problem. Men det finns metoder för att undvika detta, både när banan byggs och senare när trafiken har inletts. Spårvagnar kan byggas och även senare utrustas så att ljudalstringen blir minimal.